O NAS

Kancelaria Doradców Podatkowych składa się z zespołu doradców podatkowych oraz zespołu ds. księgowości. Partner, Marcin Rymaszewski nr wpisu 10036, wykonuje zawód doradcy podatkowego od 2004 r. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu sporów podatkowych i reprezentowaniu podatników przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych. Jest wykładowcą wyższych uczelni. Uprawia kajakarstwo.

Partner kancelarii Lucyna Rymaszewska nr wpisu 11167 jest doradcą podatkowym od 2009 r. Kieruje zespołem ds. księgowości oraz reprezentuje interesy podatników w kontrolach i postępowaniach podatkowych. Interesuje się wspinaczką górską oraz fitnessem.

Prowadzimy sprawy podatników z całej Polski. Zajmujemy się usługowym prowadzeniem ksiąg podatkowych w formie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów podatkowych oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wykonujemy doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców oraz sporządzamy dokumentację w sprawie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC doradców podatkowych.

dr Marcin Tadeusz Rymaszewski

E-mail: m.rymaszewski@kdpr.pl
Tel. +48 605 599 681

Jest prawnikiem, od 2004 r. doradcą podatkowym, współwłaścicielem kancelarii.

Doktor nauk prawnych. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego. Jego zainteresowania koncentrują się na problematyce procedury podatkowej.

Publikacje:

– M. Rymaszewski, Dowód z przesłuchania w procedurze podatkowej, Warszawa 2019.

– M. Rymaszewski, Czy zajęcie zabezpieczające może przerwać bieg terminu przedawnienia?, „Monitor Podatkowy”, 11/2008.

– M. Rymaszewski, Przesłuchanie w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Podatkowy”, 8/2009.

– M. Rymaszewski, Problemy dowodowe w zakresie eksportu towarów, „Monitor Podatkowy”, 6/2012.

– M. Rymaszewski, Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodu w świetle praktyki organów podatkowych i orzecznictwa sądowego, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego”, 1/2013.

– M. Rymaszewski, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 czerwca 2012 r. (I FSK 555/11) – doręczenie w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego”, 4/2013.

– M. Rymaszewski, Przesłuchanie strony w postępowaniu podatkowym, „Toruński Rocznik Podatkowy”, 2013.

– M. Rymaszewski, Elementy prawotwórcze w orzeczeniach sądów administracyjnych odnoszących się do faktur stwierdzających czynności, które nie zostały dokonane, „Kwartalnik Prawa Podatkowego”, 3/2013.

– M. Rymaszewski, Zasada sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu podatkowym, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 4/2013, s. 29-46.

– M. Rymaszewski, Instytucja przesłuchania świadka na tle inkwizycyjnego modelu postępowania podatkowego, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 1/2014, s. 83-96.

– M. Rymaszewski, Czy organ podatkowy powinien uzyskiwać korzyści procesowe z naruszania przepisów postępowania podatkowego?, „Doradca Podatkowy” 12/2015, s. 47-48.

– M. Rymaszewski, Konsekwencje naruszenia zasady bezpośredniości dowodowej w postępowaniu podatkowym [w:] Odpowiedzialność i sankcje w prawie podatkowym [red.] B. Brzeziński, A. Olesińska, J. Pustuł, Toruń 2017, s. 153-163.

– M. Rymaszewski, Wyroki sądowe jako dowody w postępowaniu podatkowym, „Doradca Podatkowy” nr 2/2018, s. 18-21.

– M. Rymaszewski, Zasada obiektywizmu w prawie podatkowym. Wybrane zagadnienia, [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, Warszawa 2019, s. 241-249.

– M. Rymaszewski, „Nowomowa podatkowa” a pozycja podatnika w postępowaniu dowodowym, [w:] Ochrona praw podatnika, Warszawa 2021.

Lucyna Rymaszewska

E-mail: l.rymaszewska@kdpr.pl
Tel. +48 605 599 682

Prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 11167

Studia prawnicze ukończone w Rzeszowie w 2003 r.

Doradca podatkowy od 2009r

USŁUGI

doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców,

kompleksowe rozliczanie działalności badawczo-rozwojowej, tzw. ulgi B+R,

rozliczanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej tzw. ulgi IP BOX – 5%,

reprezentowanie podatników w kontrolach podatkowych i celno-skarbowych, w tym w zakresie nieujawnionych źródeł przychodu,

sporządzanie odwołań, skarg i skarg kasacyjnych w imieniu podatników,

prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji podatkowych,

sporządzanie: zeznań i deklaracji podatkowych, list płac oraz prowadzenie rozliczeń z ZUS,

wykonywanie dokumentacji w sprawie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,

doradztwo w zakresie przekształceń, aportów i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych.

PRACA I STAŻE

Informujemy, że istnieje możliwość odbycia praktyk lub stażu w naszej kancelarii. Zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na adres mailowy l.rymaszewska@kdpr.pl

Oferty pracy należy przesyłać drogą elektroniczną lub osobiście w sekretariacie kancelarii.


KONTAKT

Kancelaria Doradców Podatkowych
M. Rymaszewski, L. Rymaszewska
Spółka partnerska

Ul. Graniczna 4b lok. 5b
Tel. 17 888 60 07
Tel. kom. +48 605 599 682, +48 605 599 681

www.rymaszewskipodatki.pl